కవితలు బంగారిమామ పాటలు కొనకళ్ల వెంకటరత్నం
16. ఊహపై ఊహ
 
కోడలుపిల్ల: ఏడకెళ్ళినగాని ఆడకే నీడల్లె
ఎంట బడతాడమ్మ కొంటె శెందురుడు
ఒంటిగా విడకోయి, ౙంట బాయకుమోయి,
కంటిలో పాపల్లె కాచుకో మామా!
బంగారిమామ: మావితోటకాడ, మర్రివూడలనీడ
ఆనాటి మనమాట - ఆ తేనె పాట
చిన్ని చిగురాకులలొ చెవ్వొగ్గి విన్నాడొ
ఎగలే మీతనితొ జాగరతె పిల్లా
కోడలుపిల్ల: లేత చెంగలిగడ్డి పోతబోసినచోట
పంటకాలవయెంట పలుకాడుతుంటే,
కాలవాగిందేటొ గట్టు కదిలిందెటకొ
సిత్తరము మామయ్య సెప్పిపోరయ్యా!
బంగారిమామ: ఏతీయలోకాలు ఏలాలొ నీ చూపు,
తెప్పలా బూదేవి తేలిపోతాది!
కాలాడకే గంగ కళ్ళప్పగించేను!
సూడకళ్ళే నీయి సోజ్జాలమారి!
కోడలుపిల్ల: అచ్చంగ నీ రూపె అద్దినట్టుంటాది,
కొండకొమ్మూదేటి కోటి మబ్బులలో!
నీ ముక్కు నీ తీరు నీలికొండలదారి
ఎంౘక్క మలిచేను ఏ మాయమనిసో!
బంగారిమామ: మనసులో కలరూపు మబ్బుల్ల విరజిమ్మి,
నా బొమ్మదే అంట నవ్వుకొంటావు!
నీ వెన్న మనసేను నీ కన్ను మలిచేను
నీ సూపులో సోకె నా రూపు రేక!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - uuhapai uuha - baMgArimAma pATalu - konakaLla veMkaTaratnaM - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra )