కవితలు బంగారిమామ పాటలు కొనకళ్ల వెంకటరత్నం
10. బులిపింపులు
 
బంగారిమామ: పూలివిగో,
    రంగుల
పూలివిగో,
    గమగమ
పూలివిగోనే -
    పూలల్లో నీ అందము
    పొంచున్నదిలే!
        అందము
    పొంచున్నదిలే!
కోడలుపిల్ల: పూలంటేనే
    చిరాకు!
పూలొద్దోయీ
    మామ!
పూలొద్దోయీ,
    ఆ
పువ్వులు నీ జడకెంతో
పొలుపంటవులే
    ఎంతో
పొలుపంటవులే!
బంగారిమామ: పళ్లివిగోనే
    ముగ్గిన
పళ్ళివిగో!
    తీయని
పళ్ళివిగోనే!
    పళ్ళుతింటె కలలన్నీ
    పంటకొస్తవీ
        కలలే
    పంటకొస్తవీ!
కోడలుపిల్ల: పళ్ళంటేనే
    వెగటు
పళ్ళిట కొల్లలు,
    మామ
పళ్ళొద్దోయీ!
    పండుతింట పలుకొక్కటీ
    పలకమంటవు!
        ఒక్కటి
    పలకమంటవు!
బంగారిమామ: కతసెబుతానే
    పిల్లా,
కతసెబుతా
    రావే,
కతసెబుతానే!
    ఆ
కతలో మనుషులనిట్టే
కళ్ళకు గడతా!
    చక్కా
కళ్ళకుగడతా!
కోడలుపిల్ల: కతలంటే మా
    విసుగూ,
కతలొద్దోయీ
    మామ,
కత విననోయీ!
కతలోపల జంట నొకటి
కలిపిస్తవులే!
    జంటను
కలిపిస్తవులే!
బంగారిమామ: పదం పాడ మం
    టావా?
పద మినుకుంటావా?
    వో
పదమింటావా?
    కూకుని
పదం పాడతా, గుండెలు
పదిలము పిల్లా!
    గుండెలు
పదిలము పిల్లా!
కోడలుపిల్ల: పదమంటేనే
    గత్తర,
పాటంటేనే
    మంటా!
పదమొద్దోయీ,
    నీ
పదమినగానే నెత్తురు
పదు నొస్తదిలే!
    చురచుర
పదు నొస్తదిలే!
బంగారిమామ: ఏటిమళుపులో
    వాలే,
ఇసకల పైపయి
    సోలే
ఎన్నెల సూడోలే,
    మా
ఇల్లిల్లని పలవరిస్త
వేటి సరసమే?
    అవురా
ఎంత విరసమే!
కోడలుపిల్ల: సన్నగ పురివిచ్చే
    ఈ
వెన్నెల వూసేలో
    అది
మున్నే తెలుసునులే
    వో
వెన్నెల పవళింపుల కిది
వేళంటవులే!
    ఇది
వేళంటవులే!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - bulipiMpulu - baMgArimAma pATalu - konakaLla veMkaTaratnaM - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra )