కవితలు బంగారిమామ పాటలు కొనకళ్ల వెంకటరత్నం
20. చందమామ
 
ఎక్కడికి పొయ్యేవు?
        చందమామా! ను
వ్వెందాక పయనాలు?
        చందమామా!...
మబ్బంచుల గుర్రమెక్కి
మహపసందు రాజఠీవి
మంచుతెరల వల్లెవాటు
మాటికి సవరించుకొంట,
 ఎక్కడికి...
నీలిమబ్బు కొండలపై
నిక్కి నిక్కి చూచేవు!
అలిగిన నారాజు ౙాడ
లంతుదొరుకునేమో కను
 ఎక్కడికి...
చిగిరించిన తోటంతా
చిన్నబోయెనని చెప్పు!
వెచ్చని వెన్నెల కాలము
వొచ్చిందనరా చెవిలో-
 ఎక్కడికి...
ఏటిగట్టు ఇసకలలో
ఎన్నెలదుప్పటి పరిచీ
రమ్మనిపిలు నారాజును
రావీ ఘడియలు రేపని
 ఎక్కడికి...
ఎండో ఎన్నెలొ నీమన
సేదో రుజు వీరాతిరి;
చల్లనిదొరవయితే మము
జంటకలిపిపో చూతము
 ఎక్కడికి...
నీ తెచ్చిన పూలవాన
నీలిమలోడే నావల;
కమ్మని మా కవుగిటనే
కడిగిన ముత్యాలరాశి
 ఎక్కడికి...
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - chaMdamaama - baMgArimAma pATalu - konakaLla veMkaTaratnaM - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra )