కవితలు బంగారిమామ పాటలు కొనకళ్ల వెంకటరత్నం
8. ఎందుకో ఈ రేయి
 
కోడలు పిల్ల: ఎందుకో ఈ రేయి ఇంత చల్లని హాయి!
పయన మెందాకాను బంగారి మామా
వయనాలు తెలుపోయి వయ్యారి మామా
బంగారిమామ: పైరగాలికి తూగి పంట లచ్చిమిదేవి
పవ్వళించేవేళ పల్లదనమేలె!
నగవాకె వగలాడి నా చిన్నరాణీ!
కోడలు పిల్ల: మంచోడని నమ్మి మామ నీతోవస్తె,
మనిషి మసలని యేటి మళుపులో నటరా
మాటామంతీ లేని మౌనాలు రాజా!
బంగారిమామ: ఒంటిగా నీవెంట ఒక్కగడియే చాలు,
అడుగులో అడుగేవె అందాల దేవి!
మాట లెందుకులేవె మనసున్నచోట
కోడలు పిల్ల: మిసమిసల్‌ చిమ్మేటి మిరపతోటల నీటు
కాటుకల చీకటుల కరిగిపొయ్యేను!
నిలుమోయి భయమాయె నీ పున్నెమోయి
బంగారిమామ: కతచెప్పమని నన్ను కవ్వించి కవ్వించి
కతకు మూలము జంట కలవకుండానే
కదిలిపోదామటే కటికిమనసేమే!
కోడలు పిల్ల: ఏరు తగిలిందంటే ఎనక దారిక సున్న;
తోట జీబురుమంట తొంగిచూచేను!
దవుదవ్వు పోతావు దరికేనిరావు!
బంగారిమామ: సరుకు తోటల వెన్క చందమా మడుగోను,
కోరడవతల ఒక్క కోరికున్నాది-
చిన్ని ముద్దొకటీవె చిటిమల్లెపూవ!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - eMdukoo ii reeyi - baMgArimAma pATalu - konakaLla veMkaTaratnaM - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra )