కవితలు బంగారిమామ పాటలు కొనకళ్ల వెంకటరత్నం
13. ఎందుకో మరి?
 
ఈయేళ మామయ్య
మాయింటి కొచ్చాడు
  ఎందుకో మారి ఎందుకో?

సందేళ పులమారి నందుకో
మౌనాలనేగాని
మత్తుజల్లనివాడు,
కలలోపలేగాని
కనపడని మారాజు,
  ఈయేళ...
కన్నకల నిజమల్లె
కలిచేశె నిన్నాళ్లు;
ఈ నిజము కలకన్న
ఇచ్చిత్రమైపాయె
  ఈయేళ...
తేటమజ్జిగరవ్వ
తెప్పించుదామంటె,
ఇరుగమ్మ పొరుగమ్మ
ఎట మణిగిపొయ్యారొ
  ఈయేళ...
ఎవ్వారు లేరనో,
ఎవరొస్తరనో, మనసు
కిందుమీదవుతాది,
బందాల పడతాది
  ఈయేళ...
చిగురాకు వెనకాల
చిలిపినవ్వులమల్లె
దొంగొచ్చి నాడంట
తొంగిచూస్తాదేటొ!
  ఈయేళ...
చూరుక్రిందుగ వాలి
చుక్కల్లు గుమికూడి
గుట్టుతెలిసిందేమొ
గుసగుసలు పొయ్యేను
  ఈయేళ...
కటికి గుండెల తేనె
చిటిలిరాలేవేళ,
మాయదారీ సిగ్గు
మటుమాయమవువేళ
  ఈయేళ...
కన్నుగీటేచుక్క
కండకావర మెంత!
ఏరాౙు తనరాౙొ
ఎరుగదో కాసింత!!
  ఈయేళ...
అలసిపోయొచ్చావొ,
అలయింప వొచ్చావొ
అంది అందని మనసు
అంపకోత గదయ్య
  ఈయేళ...
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - eMdukoo mari? - baMgArimAma pATalu - konakaLla veMkaTaratnaM - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra )