కవితలు బంగారిమామ పాటలు కొనకళ్ల వెంకటరత్నం
12. కోయిలజంట
 
కోడలుపిల్ల: కో... కో...
కోయిలనై, నీ కొరకై, మామిడి
కొమ్మలలో వొదిగున్నానోయి
 కో... కో...
బంగారిమామ: కో... కొహో..
కో అంటే ఒక కోటివరాలే!
గున్నమామికొస కోయిలరాణీ!
 కో... కొహో...
కోడలుపిల్ల: అలసి సొలసి డస్సిపోయినావని
పొలముగట్ల పరవళ్ళయి వస్తిని!
చిలకలు కొరకని సీమరేగు పం
డ్లొలిచి తెస్తి నొడినిండా నీకై
 కో... కో...
బంగారిమామ: మైమరపులు కలిపిస్తువుగద నీ
మాటల తేనియ తేటలతోనే!
పాటలలో మెదిపేవా ఇకనే
పాటి ఫల మమృతఘుటిక కాదుమరి!!
 కో... కొహో...
కోడలుపిల్ల: నీకే, నీకొరకే, నీవరకే,
నెరివిచ్చిన గుండెలదీపాట!
విననీయకు సరుకుతోట కావల
వెదురుబిడెము వింటున్నది రాశ్శెము
 కో... కో...
బంగారిమామ: మట్టిలోన మాననుకొన్నానే
మనిషిపుటక మొన్న మొన్నటిదాకా;
అడుగడుగున నీ పిలుపు వినంగనె
అందకాడనని అతిశయమేలో!
 కో... కొహో...
కోడలుపిల్ల: చిగురాకుల వెనకాల పదిలముగ
చిన్న పెదిమలను దాచితి నీకై
పూలదుమారము తేలి తేలి తెర
వాలిచె నిట, నను బోల్చుకోదొరా
 కో... కో...
బంగారిమామ: కోయిలకొదమలు మూగవోయె నీ
కొమ్మతేనె లల్లార్చినపాటకు!
పూలతోట లెగబోసి వాసనలు
పులుకుపులుకుమని కలయజూచేను!
 కో... కొహో...
కోడలుపిల్ల: పదిమల్లెలకన్నా తూగుదునా?
అదటునడిగి నీయొడి వ్రాలుదునా?
చీకటి ప్రొద్దున చిక్కితినిక ఇలు
చేర్చవోయి ననుకోరుకొన్నదొర!
 కో... కో...
బంగారిమామ: రాలినచుక్కై, దేవలోకపు వ
రాలముద్దవై వ్రాలుము రాణీ,
కౌగిలిలో ఇమడని నీ రూపము
కటికచేతుల్ల కసిగందేనో
 కో... కొహో...
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - kooyilajaMTa - baMgArimAma pATalu - konakaLla veMkaTaratnaM - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra )