కవితలు బంగారిమామ పాటలు కొనకళ్ల వెంకటరత్నం
15. నలిగిన పూవు
 
రాతిరి వేళకు రా, మళ్లీ
        ఒక
రాజ్యమేలుదువుగానీ
        ఒక
రాజ్యమేలుదువుగానీ
ఏటిగట్ల ఇసకలలో వాలుగ
ఇద్దర మొకటై ౙారినచోట,
దాగుడుమూతల వంకన పనిగా
తరిమి తరిమి కనుమూసినచోట,
మామిడితోపుల, మల్లెపందిరుల,
మళ్ళీపోదామోయి వయాళిగ
 రాతిరివేళ...
ఏమో తెలియని తరితీపుల ఉ
య్యేల లూపితివిగద మొనమొన్న!
అనుకోలే దాగడియల నంతటి
అమృత ముంటదని కలలోనైనా!
మరపురాని తొలిరేయి అలజడిని
మనసు తీరలే దంటివిగదరా
 రాతిరివేళ...
కన్నులలోనా, కలలోనా, నీ
కలరూపే ఆవరించుకొన్నది,
ఏతలపున కెడమీయని అందా
లెచట దాచుకొన్నావోయీ మును?
నలిగిన పూవుల తొలిసువాసనల
నాణెమెరుంగని నంగనాచివా?
 రాతిరివేళ...
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - naligina puuvu - baMgArimAma pATalu - konakaLla veMkaTaratnaM - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra )