కవితలు బంగారిమామ పాటలు కొనకళ్ల వెంకటరత్నం
2. రావోయి బంగారి మామా
 
రావోయి బంగారిమామా
  నీతోటి
రహస్య మొకటున్నదోయీ
పంటకాలువ ప్రక్క
జంటగా నిలుచుంటె
నీడల్లో మన యీడు
జోడు తెలిశొస్తాది-
  రావోయి...
ఈ వెన్నెల సొలపు
ఈ తెమ్మెరల వలపు
రాత్రి మన సుఖకేళి
రంగరించాలోయి-
  రావోయి...
నీళ్లతూరల వెన్క
నిలుచున్న పాటనే
జలజలల్‌ విని, గుండె
ఝల్లుమంటున్నాది-
  రావోయి...
ఈనాటి మన వూసు
లేనాటికీ, మనకు,
ఎంత దూరానున్న,
వంతెనల్‌ కట్టాలి-
  రావోయి...
అవిసె పువ్వులు రెండు
అందకున్నయి నాకు;
తుంచి నా సిగలోన
తురిమి పోదువుగాని-
  రావోయి...
ఏటి పడవసరంగు
పాట గిరికీలలో
చెలికాడ మనసొదల్‌
కలబోసుకుందాము-
  రావోయి...
జొన్నచేలో, గుబురు
జొంపాలలోగూడ,
సిగ్గేటో మనసులో
చెదరగొడుతున్నాది-
  రావోయి...
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - raavooyi baMgaaru maamaa - baMgArimAma pATalu - konakaLla veMkaTaratnaM - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra )