కవితలు శంఖవరం 'సంపత్‌' రాఘవాచార్య ఖండకావ్యములు
రాధ పిలుపుభారతి, జులై 1938

రాధ పిలుపు
కొంచెము కొంచెమై పెదవి కోసల మోసులువోవు నవ్వు లం
దించిన కౌముదీప్రభలు నిల్చిన యాకడకంటి చూపు సా
రించి మసారహారపటలీ పరిభూషిత రాధికావధూ
కుంచితదేహవల్లి నుపగూహనలో నొకమారు నింపరా!
నీమురళీరవమ్ము విని నీకడకు\న్‌ జనుదెంచి చూతునా
స్వామి! యిదేమి నాగళము సన్నవడె\న్‌ చెమరించె దేహము\న్‌
సామి వినిర్గతాశ్రువులు జాలయి పారెను ఫుల్లగల్లము\న్‌
హ్రీమధురమ్ముగా పులకరించినదీ మృదుమాలతీగతి\న్‌.
స్వామి! పునఃపునారచిత చంద్రకచారు పురఃప్రసారముల్‌
నామనము\న్‌ హరించె పరిణద్ధకలాపికలాప కైశిక
శ్రీమహనీయతల్‌ సతుల లేయెడదల్‌ హరియించుటల్వినా
ఏమి ఘటించు నీకు కికురించుట నీపనియయ్యెనే ప్రభూ!
ఓ యదువంశమౌళి! రుచిరోజ్జ్వలమీనపతాక మెత్తి ద
ర్పాయుత శింజినీరవముల\న్‌ మదనాహ్వయుడేయు బాణముల్‌
నీ యెద తాకి తూలిపడునేమొ సుమమ్ములపోల్కి - రాధకున్‌
తీయనిమంటలై యుసురు తీయునురా జగదేకసుందరా!
శారదయామినీమధురచంద్రిక లిమ్ముగ నింబవాటిక\న్‌
తీరిచి మ్రుగ్గువెట్టి నవనీతలము\న్‌ మలుపచ్చిముత్యపు\న్‌
పేరుల నందగించె రజనీరమణీకచసక్తసూసక
శ్రీరమణీయమై వొలిచె శీతమయూఖుడు షోడశాంశుడై.
లోకముకూడ మైమరపులో పులకించి రహస్సమాధిలో
తా కనుమూసుకొన్నది సితద్యుతికాంతుల మున్కలాడి ల
జ్జాకలన\న్‌ కనుల్‌ మొగిచి శార్వరియు\న్‌ నిదురించెనేమొ హే
వాకమున\న్‌ ప్రమోదసుఖవార్నిధి క్రుంకిడి సోలిపోవుచు\న్‌.
వలపులు ముర్మురించు రసవన్నవ హృచ్ఛషకమ్ము నీకునై
నిలిపితి, త్రావి పొమ్ము నవనీతదయాగుణశాలి! ఆవల\న్‌
వలచిన నుండునోమరి రవంతయు నుండక యెండిపోవునో
మొలచినకూర్మి కన్నుగవ మూసిన నేమగునో జగత్ప్రభూ!
నీలమణిచ్ఛవిచ్ఛటలు నిండిన నీ హృదయమ్ము ఱాయికా
జాలదు నీ రసాకృతికి జాలద ఈనిఖిలప్రపంచము\న్‌
చాలని నా యలంతి యుపచారముల\న్‌ గొనుమీ పవిత్ర పూ
జాలసత\న్‌ పునీతమగు నస్మదుదాత్తసమాధి మాధవా!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - saMpat rAghavAchArya SaMkhavaraM - khaMDakAvyamulu ( telugu andhra literature)