ప్రముఖులు శ్రీ త్రిపురనేని రామస్వామి  

(1886-1943)

AndhraBharati AMdhra bhArati - pramukhulu - SrI Tripuraneni Ramaswamy - tripuranEni rAmasvAmi chaudary ( telugu pramukhulu andhra pramukhulu ) ( telugu andhra )