శతకములు సంపఁగిమన్న శతకము
1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111
క. శ్రీమానినీమనోహర!
సోమార్కవిశాలనేత్ర! సురనుతగాత్రా!
దామోదర నీలమణీ
శ్యామా! ననుఁ బ్రోవు మన్న సంపఁగిమన్నా!
1
క. పరమానందయతీంద్రుఁడఁ
బరిపూర్ణుఁడ వైననీదుభక్తుఁడ నెలమిన్‌
విరచించెద నొకశతకము
శరణాగతసుప్రసన్న! సంపఁగిమన్నా!
2
క. నినుఁజెప్పనేర నైనను
ఘన మగునుతి గనుక కూరగాయకవిత్వం
బనక కృపామతిఁ గైకొను
సనకాదిమునిప్రసన్న! సంపఁగిమన్నా!
3
క. జిలిబిలిమాటలఁ బలికెడి
యలశిశువును దండ్రి ముద్దులాడెడుపగిదిన్‌
బలికెద నను మన్నింపుము
సలలితకాంతిప్రసన్న! సంపఁగిమన్నా!
4
క. తత్త్వజ్ఞానానంద మ
హత్త్వము రచియింతు నీదయన్‌భువిఁ గృతకృ
త్యత్త్వము నిత్యత్వముగా
సాత్త్వికపరయోగు లెన్న సంపఁగిమన్నా!
5
క. తత్త్వము దా రెఱుఁగక బ్ర
హ్మత్వ ముపచరించువారిమాటలు ధృతకో
శత్వములను నిలిచియు ని
స్సత్త్వము లగుఁ గన్న విన్న సంపఁగిమన్నా!
6
క. వినవలె సద్గురువులచేఁ
గనవలె నరచేతియుసిరికాయయుఁబలెఁ దా
మనవలె బ్రహ్మము దానై
సనకాదిమునిప్రసన్న! సంపఁగిమన్నా!
7
క. తాటాకులలో వ్రాసిన
మాటలనా ముక్తి పాడిమర్మముఁ దెలియున్‌?
సూటి యగురాజమార్గము
సాటి యగునె యెచట నున్న! సంపఁగిమన్నా!
8
క. సన్న్యాసుల మని శాస్త్రో
పన్యాసముసేయ నందు ఫలమేమి? మన
స్సన్న్యాసము దొరకని
యాసన్న్యాసము కూటికన్న సంపఁగిమన్నా!
9
క. గామువలె సంచరించినఁ
బామువలెన్‌ గుహల నున్న బంధము తెగునా?
దీ మెఱిఁగి పరునిఁ గలసెడి
సామర్థ్యము గూడకున్న సంపఁగిమన్నా!
10
AndhraBharati AMdhra bhArati - shatakamulu - saMpaMgimanna shatakamu - telugu tenugu andhra ( telugu andhra )