ఇతిహాసములు మొల్ల రామాయణము అవతారిక
అవతారిక
ఇష్టదేవతా సన్నుతి
సంస్కృతాంధ్ర మహాకవి స్తుతి
మొల్ల కవితా విలసనము
రామ కథా సుధా మాధురి
AndhraBharati AMdhra bhArati - molla rAmAyaNamu - avatArika - vishhaya suuchika ( telugu andhra )