ఇతిహాసములు మొల్ల రామాయణము అయోధ్య కాండము
శ్రీ రామాయణము - అయోధ్యా కాండము
క. కందర్ప రూప! ఖండిత
కందర్ప విరోధి చాప! కరుణా ద్వీపా!
వందిత శుభ నామా! ముని
సందోహ స్తుత్య భూమ! జానకి రామా!
1
వ. శ్రీ నారద మునీశ్వరుండు వాల్మీకి మహాముని కెఱిగించిన
తెఱంగు వినిపించెద నాకర్ణింపుము.
2
శ్రీ రామునకుఁ బట్టాభిషేక సన్నాహము
సీ. తన సుమంత్రాది ప్రధానులతోఁ గూడి-సుఖ గోష్ఠి నుండగ నఖిల మునులఁ
జక్కఁగా రావించి, సమ్మదంబున వంశ-గురువుతో దశరథ ధరణినాథుఁ
డనియె: నీ భూభారమంతయు నొక్కట-నేలితిఁ జాలదే యేక హేళి?
నటుగాక పగతుర నవలీల గెల్చితి,-నిల్పితి ధర్మమ్ము నిష్ఠతోడ
 
తే. నింత చాలదె? యాశకు నెంత కెంత?-రామచంద్రుని ధరణికి రాజు గాఁగ
మీరు సూడంగఁ బట్టంబు భూరి మహిమఁ-గట్టవలయును మంచి లగ్నమునఁ జెలఁగి.
3
తే. అనుచు గురునకుఁ దెల్పి, తా నతని సమ్మ
తమున సౌభాగ్య మంగళ ద్రవ్య సమితిఁ
గూర్చుఁ డనుచును మంత్రులకును నెఱుంగఁ
జెప్పి, శృంగార మీ పురిఁ జేయుఁ డనియె.
4
వ. అట్టి సమయంబున 5
AndhraBharati AMdhra bhArati - molla rAmAyaNamu - ayOdhya kAMDamu ( telugu andhra )