ఇతిహాసములు మొల్ల రామాయణము అయోధ్యా కాండము
అయోధ్యా కాండము
శ్రీరామునకుఁ బట్టాభిషేక సన్నాహము
సూర్యాస్తమయ వర్ణనము
చంద్రోదయ వర్ణనము
ప్రభాత వర్ణనము
రామునిఁ గానలకుఁ బంపుటకై కైక పన్నాగము
సీతా లక్ష్మణులతో శ్రీరాముని యటవీ నిర్గమనము
గుహుని ప్రపత్తి
భరద్వాజముని యాదరాతిథ్యము
భరతుని భ్రాతృ భక్తి
శ్రీపాదుకా ప్రదానము
విరాధ వధ
ఆశ్వాసాంత పద్య గద్యములు
AndhraBharati AMdhra bhArati - molla rAmAyaNamu - ayoodhyaa kaaMDamu - vishhaya suuchika ( telugu andhra )