ఇతిహాసములు మొల్ల రామాయణము కిష్కింధా కాండము
కిష్కింధా కాండము
సుగ్రీవుని పంపున రామ లక్ష్మణుల సన్నిధికి హనుమంతుని రాక
శ్రీరామ సుగ్రీవుల మైత్రి
వాలి సుగ్రీవుల కయ్యము
రాముఁ డొక్క కోలతో వాలిని గూలనేయుట
సుగ్రీవునకు వానర రాజ్య పట్టాభిషేకము
వర్షావేళ శ్రీరామ సీతా వియోగ పరితాపము
సుగ్రీవుఁడు సీత నన్వేషింప వానర వీరులను నలు దెసలకుఁ బంపుట
ఆశ్వాసాంత పద్య గద్యములు
AndhraBharati AMdhra bhArati - molla rAmAyaNamu - kiShkiMdhaa kaaMDamu - viShaya suuchika ( telugu andhra )