ఇతిహాసములు మొల్ల రామాయణము సుందర కాండము
ఆశ్వాసాంత పద్య గద్యములు
క. జలజాక్ష! భక్త వత్సల!
జలజాసన వినుత పాద జలజాత! సుధా
జలరాశి భవ్య మందిర!
జలజాకర చారు హంస! జానకి నాథా!
249
గద్యము
ఇది శ్రీ గౌరీశ్వర వరప్రసాద లబ్ధ గురుజంగమార్చన వినోద
సూరిజన వినుత కవితాచమత్కా రాతుకూరి కేసనసెట్టి
తనయ మొల్ల నామధేయ విరచితంబైన శ్రీరామాయణ
మహా కావ్యంబునందు సుందర కాండము సర్వము నేకాశ్వాసము.
AndhraBharati AMdhra bhArati - molla rAmAyaNamu - suMdara kAMDamu ( telugu andhra )