ఇతిహాసములు మొల్ల రామాయణము సుందర కాండము
సుందర కాండము
సంపాతి కపివీరులకు సీత యునికిని దెలుపుట
హనుమంతుని సాగర లంఘనము
లంకా నగర సందర్శనము
హనుమంతుఁడు లంకలో సీతకై కలయ వెదుకుట
రావణుఁడు మదనాతురుఁడై సీతను బ్రార్థించుట
సీత రావణుని దెగడి శ్రీరాముని బొగడుట
రావణుఁడు కుపితుఁడై సీతకు గడువు పెట్టుట
జానకి సంతాపము
త్రిజటా స్వప్న వృత్తాంతము
హనుమంతుఁడు రాముని కుశల వార్తను సీతకు విన్నవించుట
శ్రీరామ ముద్రికా ప్రదానము
హనుమంతుఁడు శ్రీరాముని శోభన గుణములను వర్ణించుట
సీత తన చూడామణి నానవాలుగా హనుమంతునకు నిచ్చుట
ఆకస మంటఁ బెంచిన హనుమ రూపము
శ్రీరామునకు సీతా సందేశము
హనుమంతుని విక్రమ విహారము
కపివీరుఁడు రాక్షస వీరులను గనిమసంగుట
హనుమంతుఁడు జంబుమాలిని రూపుమాపుట
అక్షయకుమార పవనకుమార భీకర సమరము
అక్షయకుమారాదుల సంహారము
ఇంద్రజిత్తు హనుమంతునిపై నెత్తివచ్చుట
మేఘనాధుని భయంకర సమరము
బ్రహ్మాస్త్రమునకుఁ గట్టువడిన హనుమంతుఁడు
హనుమంతునితో రావణుని అధిక్షేపము
హనుమంతునిచే శ్రీరామచంద్రుని గుణ కీర్తనము
దూతను జంపుట దోసమని రావణునకు విభీషణుని హితవు
వాలాగ్ర జ్వాలలతో వాయుసుతుఁడు లంకను దగులఁ బెట్టుట
మారుతి పిడికిటిపోటుతో యమపురి కరిగిన లంకిణి
దధివనమున వానరవీరుల యుత్సాహ క్రీడ
అంగదాదులచే దధిముఖ పరాభవము
సుగ్రీవాజ్ఞచేఁ గిష్కింధకు వానరవీరుల పునరాగమనము
సీతా శిరోరత్నమును గాంచి శ్రీరాముఁడు దురపిల్లుట
ఆశ్వాసాంత పద్య గద్యములు
AndhraBharati AMdhra bhArati - molla rAmAyaNamu - suMdara kaaMDamu - vishhaya suuchika ( telugu andhra )