కీర్తనలు శ్యామా శాస్త్రి కామాక్షి అనుదినము (స్వరజతి)
భైరవి - మిశ్ర చాపు
పల్లవి:
కామాక్షి అనుదినము మరవకనే నీ
పాదముల దిక్కనుచు నమ్మితిని శ్రీ కంచి॥
స్వరము(లు):
కుందరదనా కువలయనయనా తల్లి రక్షించు॥
కంబుగళ నీరదచికురా విధువదనా మాయమ్మ॥
కుంభకుచ మదమత్తగజగమ పద్మభవ హరి శంభు నుతపద
శంకరీ నీవు నా చింతల వేవేగ దీర్చమ్మా వినమ్మ॥
భక్తజన కల్పలతికా కరుణాలయా సదయా గిరితనయ
కావవే శరణాగతుడుగద తామసము సేయక వరమొసగు॥
పాతకములను దీర్చి నీ పద భక్తి సంతతమీయవే
పావనిగదా మొరవినదా పరాకేలనమ్మా వినమ్మ॥
కలుషహారిణి సదా నతఫలదాయకి యని బిరుదు భువి
లో గలిగిన దొరయనుచు వేదము మొరలిడగ విని॥
నీ పవన నిలయా సురసముదయా కరవిధృత కువలయా మద
దనుజ వారణమృగేంద్రార్చిత కలుషదమనఘనా అప
రిమితవైభవము గల నీ స్మరణ మదిలో దలచిన జనాదులకు
బహు సంపదలనిచ్చేవిపుడు మాకభయమియ్యవే॥
శ్యామకృష్ణ సహోదరీ శివశంకరీ పరమేశ్వరి
హరిహరాదులకు నీ మహిమలు గణింప తరమా సుతు
డమ్మా అభిమానము లేదా నాపై దేవీ పరాకేలనే బ్రోవవే ఇపుడు శ్రీ భైరవి॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - SyAmA SAstri kIrtanalu - Lyrics ShyAma Sastry kIrtanalu - kAmAkShi anudinamu (svarajati)