కీర్తనలు శ్యామా శాస్త్రి తరుణమిదమ్మా ఎన్నై రక్షిక్క
గౌళిపంతు - ఆది
పల్లవి:
తరుణమిదమ్మా ఎన్నై రక్షిక్క॥
అను పల్లవి:
కరుణానిధియాగియ కామాక్షి రక్షిక్క॥
చరణము(లు):
అనుదినముం ఎందన్‌ వాక్కిల్‌ ఉన్నామం
అదువల్లాల్‌ మట్రొండ్రుమిల్లై యెన్నేమం
మనక్కవలై తీర్క మఱు దైవం ఎనక్కుణ్డో
ఉన్నైప్పార్క ఇరంగిక్‌ కన్‌పార్క॥
ఆదిశక్తియెండ్రు పేరెడుత్తాయే
అకిలముం వర్ధిక్క అవతరిత్తాయే
చాతకం పోలున్నై శరణం పుహుందేన్‌ ఎన్నై
ఆదరిక్కప్పిన్నై యాఱ్‌ ఉణ్డు శొల్‌ అన్నై॥
కామితఫలత్తై కైమేల్‌ తరువాయే
కణ్‌ పార్తు రక్షిప్ప తెప్పోదుమ్‌ నీయే
సోమశేఖరర్‌ పాది సుందరీ కౌమారీ
శ్యామకృష్ణన్‌ సోదరీ శైలరాజకుమారీ॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - SyAmA SAstri kIrtanalu - Lyrics ShyAma Sastry kIrtanalu - taruNamidammA ennai rakShikka