కీర్తనలు శ్యామా శాస్త్రి పరాముఖమేనమ్మా పార్వతియమ్మా
కల్యాణి - త్రిపుట
పల్లవి:
పరాముఖమేనమ్మా పార్వతియమ్మా॥
అను పల్లవి:
పరాత్పరీ పరమపావనీ భవానీ అంబా పారిల్‌ నాన్‌ ఉన్నైయే నంబినేన్‌॥
చరణము(లు):
అఖిలమెంగుమ్‌ నిఱైంద జోతియే అంబికైయే అన్నైయే ఇని నాన్‌ తాళేనెనచ్చొన్నేన్‌॥
ఉనదు పాదమిన్రి వేఱు తుణైయుణ్డోఉందన్‌ మనమిరంగవుమ్‌ నాన్‌ శొల్లవో॥
శ్యామకృష్ణన్‌ సోదరీ కృపాకరీ శరణమ్‌ శరణమెంద్రు శొన్నేన్‌ తాయే॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - SyAmA SAstri kIrtanalu - Lyrics ShyAma Sastry kIrtanalu - parAmukhamEnammA pArvatiyammA