కీర్తనలు శ్యామా శాస్త్రి శంకరి శంకురు చంద్రముఖి అఖిలాండేశ్వరి
సావేరి - ఆది, తిశ్ర గతి
పల్లవి:
శంకరి శంకురు చంద్రముఖి అఖిలాండేశ్వరి
శాంభవి సరసిజభవ వందితే గౌరి అంబ॥
అను పల్లవి:
సంకటహారిణి రిపువిదారిణి కల్యాణి
సదా నత ఫలదాయికే హర నాయికే జగజ్జనని॥
చరణము(లు):
జంబూపతి విలాసిని జగద వనోల్లాసిని కంబు కంధరే
భవాని కపాల ధారిణి శూలిని॥
అంగజరిపుతోషిణి అఖిలభువనపోషిణి
మంగళప్రదే మృడాని మరాళసన్నిభ గమని॥
శ్యామకృష్ణ సోదరి శ్యామళే శాతోదరి
సామగానలోలే బాలే సదార్తిభంజన శీలే॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - SyAmA SAstri kIrtanalu - Lyrics ShyAma Sastry kIrtanalu - shaMkari shaMkuru chaMdramukhi akhilAMDEshvari