కీర్తనలు శ్యామా శాస్త్రి ఎన్నేరముమ్‌ ఉన్‌ పాదకమలధ్యానమ్‌
పున్నాగవరాళి - త్రిపుట
పల్లవి:
ఎన్నేరముమ్‌ ఉన్‌ పాదకమలధ్యానమ్‌
శెయ్దూకొణ్డొన్నై నంబినేన్‌ నంబినేన్‌ నంబినేన్‌॥
అను పల్లవి:
ఎన్నై రక్షిక్కచ్చొన్నేన్‌ శొన్నేన్‌ సొంత మైందన్‌ నానల్లవో?
అన్నై పిన్నై యుణ్డో ఎనక్కూ అఖిలాండేశ్వరీ శివశంకరీ॥
చరణము(లు):
ఆదిశక్తి ఉందన్‌ మహిమయై తుది శెయ్యలాగుమో? పరమన్‌
ముదలాన పేరూక్కాదియే పరంజోతియే పంకయ కణ్ణియే
ఏతమ్మా పరాముగమ్‌ శెయ్యక్కూడాదమ్మా నీ కరుణైక్‌ కడలల్లవో?
తామరై ఇలైమేల్‌ తణ్ణీర్‌ పోల్‌ తయంగుకిఱాయే ఎంతన్మేల్‌ దయవూ
శెయ్య నల్ల తరుణమిదే శివకామియే అభిరామియే అనుదినముమ్‌ ఉన్‌
నామమే జపమ్‌ అల్లాతొన్ఱుమ్‌ నానఱియేనెనచ్చొన్నేన్‌ తాయే॥
నిలవిన్‌ వరలాల్‌ అల్లిమలర్‌ నిమిర్‌ందు మలరవిల్లైయో? ఎన్నై
నిలత్తిల్‌ వాళవైత్త అన్నైయే సనాతనియే పుగళ్కనియే మానియే
తనియేన్‌ ఎనక్కడైక్కలమ్‌ నేయమొడుతరువతున్‌ కడమై యల్లవో? తాయే॥
శ్యామకృష్ణన్‌ సోదరీ ఉన్నై తుదిశెయ్యామలిరుప్పేనో? ఉన్‌ పాదంగళై మఱ
వామలిరూక్క వరంతరువాయే శుకశ్యామళే నిత్యకల్యాణీ
తామదమిని సెయ్దాల్‌ ననిప్పో తాంగువేనో తాయే అఖిలాణ్డేశ్వరి॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - SyAmA SAstri kIrtanalu - Lyrics ShyAma Sastry kIrtanalu - ennEramum un pAdakamaladhyAnam