కీర్తనలు శ్యామా శాస్త్రి మహిలో అంబా నీదు మహిమాతిశయమెన్న తరమా?
ఆనందభైరవి - ఆది
పల్లవి:
మహిలో అంబా నీదు మహిమాతిశయమెన్న తరమా?
అను పల్లవి:
అహి భూషణుని రాణి శంకరి అంబికా బృహన్నాయకి గౌరీ॥
చరణము(లు):
సారసదళనయన వదనసరోజ విజితా ఘనపురారివై రాణి
వరాలొసగింపవే బిరాన బ్రోచిన పరాశక్తి గదా॥
సుమేరుమధ్యలతా లలితా రమించు విను నే కుమారుడ నను
చు మాతల్లి నీవు మానవతి నీసమానమెవరు ఇలలో జెప్పవమ్మా॥
సామగాననుతా సరసపదా తామసము జేసే తాళనే
శ్యామకృష్ణ సోదరి శంకరి శ్యామళాంబా నీవే మాయమ్మా॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - SyAmA SAstri kIrtanalu - Lyrics ShyAma Sastry kIrtanalu - mahilO aMbA nIdu mahimAtishayamenna taramA?