కీర్తనలు శ్యామా శాస్త్రి సామిని రమ్మనవే (వర్ణమ్‌)
ఆనందభైరవి - ఆట
పల్లవి:
సామిని రమ్మనవే సారసాక్షీ ఈ వేళ॥
అను పల్లవి:
కామునిగన్న మాకాంచీవాసుడైన శ్రీ వరదరాజుని॥
మూల స్వరము:
సరసజేరి సమరతుల మేటి యుపరతులచే నెనగ గరిమ
మీరగను ఘనము జేయుచును తళిరుబోని భళమానిని
వినవే సారసనయన శభాసు వరసుగుణ సామజగమన
విశాలజఘన సాటెవరు ధరను నీ సరిగ నేనటు గారవముగల॥
చరణము(లు):
మారుని బాణములు వేమారు॥
స్వరము(లు):
పాటియనిమది చలముగొని సరోజ
సరముల సారెకు ఘనకుచములదర
వరాళిగముల విరాళింగలగ నీసుకోనునల॥
మామగు నలసోముని కాకల కవరి
సామిందలచి నిరతమును నే విరహ
వేదనన్వేసరింప నీ తరిని ఈలాగునను॥
నెలతలగుములు నీటులనలరి గొలువగ సదా
మదాళులగముల్‌ కరకరి మ్రోయగను ఈ
రసముగా మదిని తా దలచి సాహసమున
మీరి ఘనరోసమున శుకాళి పికసేనలను తా దలచి
మానకను సామోదమున మాయగొని ఈ సమయమున॥
చరణము - అనుబంధము:
మారుని బాణములు వేమారునే తాళగలేను
కూరిమితో నన్నేలిన గుణవంతుడైన శ్రీ వరదరాజ॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - SyAmA SAstri kIrtanalu - Lyrics ShyAma Sastry kIrtanalu - sAmini rammanavE (varNam)