కీర్తనలు శ్యామా శాస్త్రి ఎన్నేరముమ్‌ ఉన్‌ నామమ్‌ ఉరైప్పదే ఎన్‌ నేమమ్‌ అన్నైయే
పూర్వికల్యాణి - మిశ్ర చాపు
పల్లవి:
ఎన్నేరముమ్‌ ఉన్‌ నామమ్‌ ఉరైప్పదే ఎన్‌ నేమమ్‌ అన్నైయే॥
అను పల్లవి:
పున్నగైయుడన్‌ కణ్పార్తెన్నై
ఎప్పోదుమ్‌ మన్నిప్పదుమ్‌ నీయే ఎన్‌ తాయే॥
చరణము(లు):
ఏనమ్మా తామదమేనమ్మా ఎన్నై రక్షిక్క ఉనక్కు భారమా
ఉన్‌ నినైవే ఎన్‌ నేమమల్లవో ఉన్నుళ్ళమ్‌ కరైయవుమ్‌ నాన్‌ శొల్లవో?
అన్బుడన్‌ ఉన్నై నాన్‌ అడైక్కలమ్‌ అడైందేన్‌ అఖిలాండేశ్వరీ అభిరామసుందరీ
అనైత్తుమ్‌ అఱింద ఆదిశక్తి నీయే అరవణైత్తెన్నై ఆదరి శ్యామకృష్ణసోదరి॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - SyAmA SAstri kIrtanalu - Lyrics ShyAma Sastry kIrtanalu - ennEramum un nAmam uraippadE en nEmam annaiyE