కీర్తనలు శ్యామా శాస్త్రి దేవీ బ్రోవ సమయమిదే
చింతామణి - ఆది
పల్లవి :
దేవీ బ్రోవ సమయమిదే అతివేగమేవచ్చి
నా వెతలు దీర్చి కరుణించవే శంకరీ కామాక్షి॥
చరణము(లు):
లోకజననీ నాపై దయలేదా మాయమ్మా నీ దాసుడుగదా
స్రీ కాంచివిహారిణీ కల్యాణీ ఏకామ్రేశ్వరుని ప్రియభామయైయున్న నీ
కేమమ్మా ఎంతో భారమా వినుమా నా తల్లి॥
రేపు మాపని చెప్పితే నే వినను దేవి
ఇక తాళను నేను ఈ ప్రొద్దు దయచేయవే కృపజూడవే
నీ పదాబ్జములే మదిలో సదా యెంచి నీ
ప్రాపు కోరియున్నానమ్మా ముదముతో మా తల్లి॥
శ్యామకృష్ణుని సోదరి కౌమారి శంకరి బింబాదరి గౌరి
హేమాచలజే లలితే పరదేవతే కామాక్షి నిన్నువినా
భూమిలో ప్రేమతో కాపాడే వారెవరున్నారమ్మా నా తల్లి॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - SyAmA SAstri kIrtanalu - Lyrics ShyAma Sastry kIrtanalu - dEvI brOva samayamidE