కీర్తనలు స్వాతి తిరుణాళ్‌ నవరాత్రి కీర్తనం 5 (అయిదవ రోజు) - జననీ మామవామేయే భారతి జయ
భైరవి - చాపు
పల్లవి:
జననీ మామవామేయే భారతి జయ
సరసిజాసన జాయే
అనుపల్లవి:
అనుపమిత కమలావాసే
చారుహసిత కృతకన్దనిరాసే దేవి
మునివరేడిత విమలచరితే
మోహనీయ గుణౌఘభరితే
చరణము(లు):
తరుణవారిద నిభవేణి దేవతరు కిసలయోపమపాణి
కలిత వరదాభీతిముద్రే కల్యాణి పూర్ణశరదిన్దు సమకాన్తే వాణీ
సురుచిరనయన జితైణి పరమకరుణారస శిశిరవేణి
చరణగత జనభరణనిపుణే పరమామృత మధురభాషిణి ॥1॥
ఘనసార తిలకాఙ్కితఫాలే అతికమనీయ విశదదుకూలే వినత-
జనవిద్యా వితరణలోలే సాధుస్మరణీయ తమపాదమూలే
కనకభూషణే శుభశీలే సర్వాగమమయి సుజనానుకూలే
నానాముని మనోమయ వనజనిలయే వినిహతాశ్రిత వివిధశమలే ॥2॥
పరిహృత ఘనాజ్ఞానఖేదే కృతపద్మనాభ సేవకమోదే
సతత పరిచితవీణానినాదే మమ కురు మతిమయి తవ పాదే
సురగణ మహితవినోదే శీతకరపోతధరే
సదా సరసీరుహముఖి సపది వదనే సరసమిహ వస సకలవరదే ॥3॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - svAti tiruNAL kIrtanalu - navarAtri kIrtanaM 5 (ayidava rOju) - jananI mAmavAmEyE bhArati jaya ( telugu andhra )