కీర్తనలు స్వాతి తిరుణాళ్‌ సూచిక
నాట - ఝంపతోడయం - జయ దేవకీకిశోర! జయ కోటిస్మరాకార !
పన్తువరాళీ - ఆదిమఙ్గళం - మాతఙ్గతనయాయై మఙ్గళం
సావేరి / ఆదిగణేశ గీతమ్‌ - పరిపాహి గణాధిప భాసురమూర్తే !
శఙ్కరాభరణం - ఆదినవరాత్రి కీర్తనం 1 - దేవి జగజ్జనని దేహి కృపయా మమ
కల్యాణి - ఆదినవరాత్రి కీర్తనం 2 - పాహి మాం శ్రీవాగీశ్వరి పాహి భువనేశ్వరి
సావేరి - ఆదినవరత్రి కీర్తనం 3 - దేవి పావనే సేవే చరణే తే బుధావనే
తోడి - ఆదినవరాత్రి కీర్తనం 4 - భారతి మామవ కృపయా నతజనార్తి
భైరవి - చాపునవరాత్రి కీర్తనం 5 - జననీ మామవామేయే భారతి జయ
పన్తువరాళి - ఆదినవరాత్రి కీర్తనం 6 - సరోరుహాసనజాయే భవతి సామోద మంబ నమామి
శుద్ధసావేరి - చాపునవరాత్రి కీర్తనం 7 - జనని పాహి సదా జగదీశే దేవి
నాట్టకురఞ్జి - చాపు నవరాత్రి కీర్తనం 8 - పాహి జనని సన్తతం మామిహామలపరిణత
ఆరభి - ఆదినవరాత్రి కీర్తనం 9 - పాహి పర్వతనన్దిని మామయి
యదుకులకామ్భోజి - రూపకమఙ్గళమ్‌ (సాంప్రదాయిక) - భుజగశాయినో నామ మఙ్గళం
AndhraBharati AMdhra bhArati - svAti tiruNAL kIrtanalu - sUchika ( telugu andhra )