కీర్తనలు త్యాగరాజు అట్ట బలుకుదు విట్ట బలుకుదు వందుకేమిసేతు రామ
అఠాణ - ఆది
పల్లవి:
అట్ట బలుకుదు విట్ట బలుకుదు
వందుకేమి సేతు రామ? నీ ॥వాట్ట॥
అను పల్లవి:
తొట్లనర్భకుల సూతువు; మఱి మఱి
తోచినట్టు గిల్లుదువు; శ్రీరామ! నీ ॥వాట్ట॥
చరణము(లు):
జీవుల శిక్షించగ నేర్తువు; చిరం
జీవులుగాఁ జేయ నేర్తువురా
భావ మెఱిఁగి బ్రోతువు; సద్భక్త -
భాగధేయ! శ్రీత్యాగరాజ వినుత! ॥అట్ట॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - tyAgarAja kIrtanalu - aTTa balukudu viTTa balukudu vaMdukeemiseetu raama ( telugu andhra )