కీర్తనలు త్యాగరాజు అనుపమగుణాంబుధీ యని నిన్ను
అఠాణ - జంప
పల్లవి:
అనుపమగుణాంబుధీ యని నిన్ను
నెరనమ్మి యనుసరించినవాడనైతి ॥అ॥
చరణము(లు):
మనుపకయె యున్నావు మనుపతీ వ్రాసి మేననుప
మాకెవరు వినుమా దయరాని ॥అ॥
జనకజామాతవై జనకాజామాతవై
జనక జాలము చాలు చాలును హరీ ॥అ॥
కనక పటధర నన్ను కన కపటమేల తను
కనకపఠనము సేతుగాని బూని ॥అ॥
కలలోన నీవే సకలలోకనాథా కో
కల లోకువగనిచ్చి గాచినది విని ॥అ॥
రాజకుల కలశాబ్ధరాజ సురపాల గజ
రాజ రక్షక త్యాగరాజ వినుత ॥అ॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - tyAgarAja kIrtanalu - anupamaguNaaMbudhii yani ninnu ( telugu andhra )