కీర్తనలు త్యాగరాజు ఆరగింపవే, పా - లారగింపవే
తోడి - రూపకము
పల్లవి:
ఆరగింపవే, పా - లారగింపవే ॥ఆరగింపవే॥
అను పల్లవి:
రఘు వీర జనకజా కర పవిత్రితమౌ వెన్న పా ॥లారగింపవే॥
చరణము(లు):
సారమైన దివ్యాన్నము - షడ్రసయుత భక్షణములు
దార సోదరాదులతో, త్యాగరాజ వినుత! పా ॥లారగింపవే॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - tyAgarAja kIrtanalu - aaragiMpavee, paa - laaragiMpavee ( telugu andhra )