కీర్తనలు త్యాగరాజు ఇతరదైవములవల్ల ఇలను సౌఖ్యమా రామ
ఛాయాతరంగిణి - రూపకము
పల్లవి:
ఇతరదైవములవల్ల ఇలను సౌఖ్యమా రామ ॥ఇ॥
చరణము(లు):
మతభేదములేక సదా మదిని మరులుకొన్న తన
మనసుదెలిసి ప్రోచినను మరచినాను నీవె
తనవాడన తరుణమిది త్యాగరాజ సన్నుత ॥ఇ॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - tyAgarAja kIrtanalu - itaradaivamulavalla ilanu saukhyamaa raama ( telugu andhra )