కీర్తనలు త్యాగరాజు ఎంతవేడుకొందు రాఘవ
సరస్వతీ మనోహరి - దేశాది
పల్లవి:
ఎంతవేడుకొందు రాఘవ
పంతమేలరా ఓ రాఘవ ॥ఎం॥
అను పల్లవి:
చింతఁ దీర్చుట కెంతమోడిరా
అంతరాత్మ నాచెంతరాను నే ॥నెం॥
చరణము(లు):
చిత్తమందు నిన్నుఁ జూచు సౌఖ్యమే
ఉత్తమంబనుచు ఉప్పొంగుచును
సత్తమాత్రమా చాల నమ్మితిని
సార్వభౌమ శ్రీత్యాగరాజ నుత ॥ఎం॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - tyAgarAja kIrtanalu - eMtaveeDukoMdu raaghava ( telugu andhra )