కీర్తనలు త్యాగరాజు ఎట్లా దొరకితివో? ఓ రామ
వసంత - ఆది
పల్లవి:
ఎట్లా దొరకితివో? ఓ రామ తన ॥కెట్లా॥
అను పల్లవి:
చుట్లార గడియ దోవకు నాదు
పట్లాభిమానము లేకుండగ ॥ఎట్లా॥
చరణము(లు):
పాద మహిమో పెద్ద లాశీర్వాద బలమో సుస్వరపు
నాదఫలమో త్యాగరాజ ఖేదహర శ్రీనాథ! తన ॥కెట్లా॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - tyAgarAja kIrtanalu - eTlaa dorakitivoo? oo raama ( telugu andhra )