కీర్తనలు త్యాగరాజు ఎన్నఁగ మనసుకురాని పన్నగశాయి సొగసు
నీలాంబరి - ఆది
పల్లవి:
ఎన్నఁగ మనసుకురాని పన్నగశాయి సొగసు
పన్నుగఁ గనుగొనని కన్నులేలే కన్నెమిన్నలేలే ॥ఎ॥
చరణము(లు):
మోహముతో నీలవారి వాహకాంతిని గేరిన
శ్రీహరిని గట్టుకొనని దేహమేలే ఈగేహమేలే ॥ఎ॥
సరసిజ మల్లె తులసీ విరజాజి పారిజాత
విరులచేఁ బూజించని కరములేలే ఈ కాపురములేలే ॥ఎ॥
మాలిమితో త్యాగరాజునేలిన రామమూర్తిని
లాలించి పొగడని నాలికేలే సూత్రమాలికేలే ॥ఎ॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - tyAgarAja kIrtanalu - enna.rga manasukuraani pannagashaayi sogasu ( telugu andhra )