కీర్తనలు త్యాగరాజు ఎవరని నిర్ణయించిరిరా ని
దేవామృతవర్షిణి - దేశాది (ఖరహరప్రియ - ఆది)
పల్లవి:
ఎవరని నిర్ణయించిరిరా ని
న్నెట్లారాధించిరిరా నర వరు ॥లె॥
అను పల్లవి:
శివుఁడనో మాధవుడనో కమల
భవుఁడనో పరబ్రహ్మమనో ॥ఎ॥
చరణము(లు):
శివమంత్రమునకు మా జీవము మా
ధవమంత్రమునకు రాజీవము ఈ
వివరముఁ దెలిసిన ఘనులకు మ్రొక్కెద
వితరణగుణ త్యాగరాజ వినుత ని ॥న్నె॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - tyAgarAja kIrtanalu - evarani nirNayiMchiriraa ni ( telugu andhra )