కీర్తనలు త్యాగరాజు ఎవరి మాట విన్నావో రావొ యిందులేవో భళిభళి
కాంభోజి - ఆది
పల్లవి:
ఎవరి మాట విన్నావో రావొ యిందులేవో భళిభళి ॥ఎ॥
అను పల్లవి:
అవనిలో నార్షేయ పౌరుషేయమంది చోద్యమెఱుఁగ లేనయ్య ॥ఎ॥
చరణము(లు):
భక్తపరాధీనుఁడనుచుఁ బరమభాగవతుల
వ్యక్తరూపుఁడై పలికిన ముచ్చట యుక్తమనుచు నుంటి
శక్తిగల మహాదేవుఁడు నీవని సంతోషమున నుంటి
సత్త చిత్తుడగు త్యాగరాజనుత సత్యసంధుఁ డనుకొంటి నిలలో ॥ఎ॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - tyAgarAja kIrtanalu - evari maaTa vinnaavoo raavo yiMduleevoo bhaLibhaLi ( telugu andhra )