కీర్తనలు త్యాగరాజు ఎవరైన లేరా పెద్దలు? ఇలలోన దీనుల బ్రోవను
సిద్ధసేన - రూపకం
పల్లవి:
ఎవరైన లేరా పెద్దలు?
ఇలలోన దీనుల బ్రోవను ॥ఎవరైన॥
అను పల్లవి:
భవసాగరమున చరించు
బలు గాసి రామునితోఁ దెలుప ॥ఎవరైన॥
చరణము(లు):
కలి మానవాధముల కార్యములు
కామ మత్సరాదుల కృత్యములు
చల చిత్తము లేని దారిపుడు
చాల త్యాగరాజ నుతునితో దెలుప ॥ఎవరైన॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - tyAgarAja kIrtanalu - evaraina leeraa peddalu? ilaloona diinula broovanu ( telugu andhra )