కీర్తనలు త్యాగరాజు ఏ పనికో జన్మించితినని నన్నెంచవలదు, శ్రీరామ!
అసావేరి - ఆది
పల్లవి:
ఏ పనికో జన్మించితినని నన్నెంచవలదు, శ్రీరామ! నే ॥నే॥
అను పల్లవి:
శ్రీపతి! శ్రీరామచంద్ర! నీ చిత్తమునకు తెలియదా? ॥ఏ॥
చరణము(లు):
వాల్మీకాది మునులు, నరులు నిన్ను
వర్ణించిరి నాయాశ దీరునా!
మేల్మియై యుండును, సద్భక్తులు
మెచ్చుదురే? త్యాగరాజనుత! ॥ఏ॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - tyAgarAja kIrtanalu - ee panikoo janmiMchitinani nanneMchavaladu, shriiraama! ( telugu andhra )