కీర్తనలు త్యాగరాజు ఒకమాట ఒకబాణము
హరికాంభోజి - రూపకము
పల్లవి:
ఒకమాట ఒకబాణము
ఒక పత్నీవ్రతుఁడే మనసా ॥ఒ॥
అను పల్లవి:
ఒకచిత్తము గలవాఁడే
ఒక నాఁడును మఱవకవే ॥ఒ॥
చరణము(లు):
చిర జీవత్వము నిర్జర
వర సౌఖ్య మొసంగునె
ధరఁ బరగే దేవుఁడే
త్యాగరాజ నుతుఁడే ॥ఒ॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - tyAgarAja kIrtanalu - okamaaTa okabaaNamu ( telugu andhra )