కీర్తనలు త్యాగరాజు ఒకసారి జూడగ రాదా?
కళావతి - ఆది
పల్లవి:
ఒకసారి జూడగ రాదా? ॥ఒక॥
అను పల్లవి:
సుకవి మానసార్చిత పాద! సదా
శుద్ధాంతరంగ! ముదంబుతో ॥నొక॥
చరణము(లు):
వరులైన దిగీశులు. చంద్ర విభా
కర మౌనివరులు, శ్రీరామ! నీ
కరుణా కటాక్షము చేత వెలసిరి
గాన నన్ను త్యాగరాజ వినుత! ॥ఒక॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - tyAgarAja kIrtanalu - okasaari juuDaga raadaa? ( telugu andhra )