కీర్తనలు త్యాగరాజు కరుణాసముద్ర, నను కావవే, శ్రీరామభద్ర
దేవగాంధారి - ఆది
పల్లవి:
కరుణాసముద్ర, నను కావవే, శ్రీరామభద్ర ॥కరుణా॥
అను పల్లవి:
శరణాగత హృచ్ఛిద్ర శమన నిర్జిత నిద్ర ॥కరుణా॥
చరణము(లు):
నాపాపము నాతో నుండిన
శ్రీప నీ బిరుదు కేమి బ్రతుకు
యే పాపుల శాపమో
యెందు కీచలము త్యాగరాజనుత ॥కరుణా॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - tyAgarAja kIrtanalu - karuNaasamudra, nanu kaavavee, shriiraamabhadra ( telugu andhra )