కీర్తనలు త్యాగరాజు తెరతీయగ రాదా లోని
గౌళిపంతు - ఆది
పల్లవి:
తెరతీయగ రాదా లోని
తిరుపతి వెంకటరమణ మత్సరమను ॥తె॥
అను పల్లవి:
పరమపురుష ధర్మాదిమోక్షముల
పారదోలుచున్నది నాలోని ॥తె॥
చరణము(లు):
ఇరవొందగ భుజియించు సమయమున
ఈగ తగులురీతి యున్నది
హరిధ్యానము సేయువేళ చిత్తము
అంత్యజువాడకుఁ బోయినట్లున్నది ॥తె॥
మత్స్యము ఆకలిగొని గాలముచే
మగ్నమైనరీతి యున్నది
అచ్చమైన దీప సన్నిధిని మరు
గిడఁబడి చెఱిచినట్లున్నది ॥తె॥
వాగురయని తెలియక మృగ గణములు
వచ్చి తగులురీతి యున్నది
వేగమే నీ మతము ననుసరించిన
త్యాగరాజనుత! మదమత్సరమను ॥తె॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - tyAgarAja kIrtanalu - teratiiyaga raadaa looni ( telugu andhra )