కీర్తనలు త్యాగరాజు నిరవధి సుఖద నిర్మలరూప నిర్జితమునిశాప
రవిచంద్రిక - ఆది
పల్లవి:
నిరవధి సుఖద నిర్మలరూప నిర్జితమునిశాప ॥ని॥
అను పల్లవి:
శరధిబంధన నతసంక్రందన
శంకరాది గీయమాన సాధుమానస సుసదన ॥ని॥
చరణము(లు):
మామవ మరకత మణినిభ దేహ
శ్రీరమణీలోల శ్రితజనపాల
భీమ పరాక్రమ భీమ కరార్చిత
తామస రాజస మానవదూర
త్యాగరాజ వినుత చరణ ॥ని॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - tyAgarAja kIrtanalu - niravadhi sukhada nirmalaruupa nirjitamunishaapa ( telugu andhra )