కీర్తనలు త్యాగరాజు మాజానకి చెట్ట బట్టఁగ మహరాజవైతివి
కాంభోజి - దేశాది
పల్లవి:
మాజానకి చెట్ట బట్టఁగ మహరాజవైతివి ॥మా॥
అను పల్లవి:
రాజరాజ వర! రాజీవాక్ష! విను
రావణారి యని రాజిల్లు కీర్తియు ॥మా॥
చరణము(లు):
కానకేగి యాజ్ఞమీఱక మాయా
కార మునిచి శిఖిచెంతనేయుండి
దానవునివెంటనె చని యశోకతరుమూలనుండి
వానిమాటలకు కోపగించి కంట
వధియించకనే యుండి
శ్రీనాయక యశము నీకే కల్గఁ
జేయలేదా త్యాగరాజ పరిపాల ॥మా॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - tyAgarAja kIrtanalu - maajaanaki cheTTa baTTa.rga maharaajavaitivi ( telugu andhra )