కీర్తనలు త్యాగరాజు సాధించెనే ఓ మనసా
ఆరభి - ఆది
పల్లవి:
సాధించెనే ఓ మనసా స..
అను పల్లవి:
బోధించిన సన్మార్గ వచనముల
బొంకు జేసి తాఁ బట్టినపట్టు సా..
చరణము(లు):
సమయానికిఁ దగు మాటలాడెనే సమ..
దేవకి వసుదేవుల నేగించినటు సమ..
రంగేశుఁడు సద్గంగా జనకుఁడు
సంగీత సాంప్రదాయకుఁడు సమ..
గోపీ జన మనోరథ మొసంగ లేకయే
గేలియుఁ జేసెడువాఁడు సమ..
వనితల సదా సొక్కఁ జేయుచును
మ్రొక్కఁ జేసె పరమాప్తుఁడదియుగాక
యశోద తనయుఁడంచు ముదంబునను
ముద్దుఁ బెట్ట నవ్వుచుండు హరి సమ..
పరమభక్తవత్సలుఁడు సుగుణ
పారావారుం డాజన్మ మనఘఁడీ కలి
బాధల దీర్చువాఁడనుచు నే హృదాం
బుజమున జూచుచుండగ సమ..
హరే రామచంద్ర రఘుకులేశ
మృదు సుభాష శేష శయన
పరనారీ సోద రాజవిరాజ తురగ
రాజ రాజనుత నిరామయాపఘన
సరసీరుహ దళాక్ష యనుచు
వేడుకొన్న నన్ను తాఁ బ్రోవకను సమ..
శ్రీవేంకటేశ స్వప్రకాశ సర్వోన్నత సజ్జన
మానస నికేతన కనకాంబరధర లస న్మకుట
కుండల విరాజిత హరే యనుచు నే పొగడగా
త్యాగరాజ గేయుఁడు మానవేంద్రుఁ
డైన రామచంద్రుఁడు సమ..
సద్భక్తులనడత లిట్లనెనే
యమరికగా నాపూజఁ గొనెనే
యలుగ వద్దనెనే
విముఖులతోఁ జేరఁ బోకు మనెనే
వెత గలిగిన తాళు కొమ్మనెనే
దమశమాది సుఖదాయకుఁడగు శ్రీ
త్యాగరాజ నుతుఁడు చెంతరాకయే సా..
AndhraBharati AMdhra bhArati - tyAgarAja kIrtanalu - saadhiMchenee oo manasaa ( telugu andhra )