కీర్తనలు క్షేత్రయ్య అక్కరో! యోర్వనివారు సరసుడు గాడని - ఆడుకొంటే ఆడుకొనేరు
అఠాణా - త్రిపుట
(నాయిక: పరకీయ - స్వాధీనపతిక)
పల్లవి:
అక్కరో! యోర్వనివారు సరసుడు గాడని - ఆడుకొంటే ఆడుకొనేరు
అను పల్లవి:
మ్రొక్కదగినవాని - ముద్దుమాటలవాని - మువ్వగోపాలసామిని యెవరైనగాని అక్క..
చరణము(లు):
రామ! వానిదలచినప్పుడే - రవిక క్రిక్కిఱిసె గుబ్బ
లేమో రొమ్మెల్ల నిండునే - వాని మాటంటే
నా మనసు పైపై నుండునే - వాని జూచితే
నవనిధుల బ్బినట్టుండునే - యెవరైనగాని అక్క..
ఇంతిరో! వాడిందు వచ్చి - యెలమి కౌగిలించితే
యెంతో బడలిక దీరునే - వశముగాని
కంతు తాపము చల్లారునే - యింతకాదు నా
సంతస మెల్ల చేకూరునే - యెవరైనగాని అక్క..
పూని మువ్వగోపాలుడు - పైని చెయి వేసితే నా
మేన పులక లుప్పతిల్లునే - నా తమిరేచ
వానికే బిరుదుజెల్లునే - వాని గూడిన
మానసమెంతో రంజిల్లునే - యెవ్వరైనగాని అక్క..
AndhraBharati AMdhra bhArati - xEtrayya muvva gOpAla padamulu - akkaroo! yoorvanivaaru sarasuDu gaaDani - aaDukoMTee aaDukoneeru xEtrayya padamulu - kshetrayya - kshetragna padam - kshetrajna padamu keertana kIrtana kRiti kshetragnya kshethragnya padam ( telugu andhra )