కీర్తనలు క్షేత్రయ్య అకారాది సూచిక
రాగాది సూచిక

అఠాణా / త్రిపుటఅక్కరో! యోర్వనివారు సరసుడు గాడని - ఆడుకొంటే ఆడుకొనేరు
కల్యాణి / చాపుఅమ్మా! యిటువంటివాని - కేమి సేయుదునే!
మంగళకైశిక / చాపుఅలల్ల అలల్ల కృష్ణ పదర నాతో నీవగలెల్ల
మోహన / ఆదిఇన్నాళ్ళు మల్లాడిన - దిందు కోసమా?
కల్యాణి / రూపకఎందుదాచుకొందు నిన్ను - నేమి సేతు నేను
బిలహరి / ఆదిఎటువంటి స్త్రీల పొందైన హితమై యుండునా?
మధ్యమావతి / ఆదితెలిసి తెలియలేక - పలికేరు చెలులు
ఆహిరి / చాపుపచ్చియొడలి దానర! పచ్చియొడలి దాన - పాపడు నిలువడు
వరాళి / చాపుప్రొద్దు పోదు నిదుర రాదు - పొలతి నెడబాసినది మొదలు
భైరవి / త్రిపుటమంచి వెన్నెల యిపుడు - మగువ మనకు
కాంభోజి / త్రిపుటవేడుకతో నడుచుకొన్న - విటరాయడే!
ముఖారి / ఆదిసామికి సరియెవ్వరే? నాచక్కని
AndhraBharati AMdhra bhArati - xEtrayya muvva gOpAla padamulu - kshetrayya - kshetragna padam - kshetrajna padamu akArAdi sUchika keertana kIrtana kRiti kshetragnya kshethragnya padam ( telugu andhra )