కీర్తనలు క్షేత్రయ్య అమ్మా! యిటువంటివాని - కేమి సేయుదునే!
కల్యాణి - చాపు
(నాయిక: స్వీయ - స్వాధీనపతిక)
పల్లవి:
అమ్మా! యిటువంటివాని - కేమి సేయుదునే!
అను పల్లవి:
కొమ్మ! మువ్వగోపాలుని - గుణము చెప్పెద వినవమ్మ!
చరణము(లు):
పయ్యద-చేబట్టుకొని పాయజాలనని వాడు
సయ్యాట లాడుచు నన్ను చాలా వలపించునమ్మ అమ్మా..
దబ్బున పడకింటిలో - దాగియుండుకొని నాదు
గబ్బిగుబ్బలనుబట్టి - కన్నులవొత్తుకొనునమ్మ అమ్మా..
సమ్మతించక నే నుంటే - సారెకు నదలించి చూచి
కమ్మ విల్లుకేళిలోన - కౌగిలించి కూడునమ్మ అమ్మా..
AndhraBharati AMdhra bhArati - xEtrayya muvva gOpAla padamulu - ammaa! yiTuvaMTivaani - keemi seeyudunee! xEtrayya padamulu - kshetrayya - kshetragna padam - kshetrajna padamu keertana kIrtana kRiti kshetragnya kshethragnya padam ( telugu andhra )