కీర్తనలు క్షేత్రయ్య ఇన్నాళ్ళు మల్లాడిన - దిందు కోసమా?
మోహన - ఆది
(నాయిక: స్వీయ - స్వాధీనపతిక)
పల్లవి:
ఇన్నాళ్ళు మల్లాడిన - దిందు కోసమా?
అను పల్లవి:
మన్నించి నాపై దయ - మరువ వద్దమ్మలార ఇన్నా..
చరణము(లు):
మనసు గట్టి చేసుక - మగువలార! వాని మీరు
కనుగొన వద్దనగానే - కనగోరుట
తనువు కాసించిగాదు - తగిన చవిలేదాయె
నని మీరు వెతజెంది - యసు రుసురనేరని ఇన్నా..
వానిమాయల బెల్లి - వగల మాటల మీరు
వీనుల వినవద్దనగానే - వినగోరుట
మానవతులార! నాదు - మనసు తెలిసిన సఖిని
గాన మైతిమని మిగుల - కన్నీరు నించేరని ఇన్నా..
పలుమారు మా మువ్వ గో - పాలరాయని మీరు
కలయవద్దనగానే - కలయగోరుట
కలనైన నా మాట - గడువవద్దని మీరు
తలచి జాలిచే చాలా - తల్లడమందేరని ఇన్నా..
AndhraBharati AMdhra bhArati - xEtrayya muvva gOpAla padamulu - innaaLLu mallaaDina - diMdu koosamaa? xEtrayya padamulu - kshetrayya - kshetragna padam - kshetrajna padamu keertana kIrtana kRiti kshetragnya kshethragnya padam ( telugu andhra )